Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Прим. Д-р Вељо Калајџиски

Прим Д-р Вељо Калајџиски, Прим Д-р Вељо Калајџиски Скопје, Прим Д-р Вељо Калајџиски Биотек, Prim D-r Veljo Kalajdziski, Prim D-r Veljo Kalajdziski Skopje, Prim D-r Veljo Kalajdziski Biotek

Биографија

Медицински факултет завршив на медицинскиот факултет во Скопје и се здобив со назив доктор по медицина. Првата моја работа беше како лекар по општа медицина во амбулантите Драчево, Пролет и Бутел. Подоцна работев како доктор по општа медицина и управник во амбуланта “Пожарање” при медицински центар Косовска Витина. Следното мое искуство го започнав во медицински центар Велес, амбуланта при топилница Велес. Специјализација завршив 1988 год. и работев како началник на одделение. по трудова медицина во Велес и претседател на прва и втора степена комисија за боледувања. 

Со назив примариус се здобив во 1999 год. и бев началник и специјалист по трудова медицина во Поликлиника “Железара”. Две години работев како специјалист по медицина на труд во Поликлиника “Ремедика” Скопје. Моментално работам како специјалист во Поликлиника Биотек. Автор сум на повеќе од 40 труда и коавтор на преку 20 труда и учеснк на повеќе конгреси во поранешна Југославија и дел надвор од неа. Учесник на 2 проекта по токсикологија со институтот за медицинска биохемија при мед. факултет и клиника за нефрологија – Скопје.

Prim D-r Veljo Kalajdziski

Prvata rabota na Veljo Kalajdziski e lekar po opsta medicina vo ambulantite Dracevo, Prolet i Butel. Podocna Prim. D-r. Veljo Kalajdziski rabotel kako doktor po opsta medicina i upravnik vo ambulanta Pozarane pri medicinski centar Kosovska Vitina. Slednoto iskustvo na Dr. Veljo Kalajdziski e vo medicinskiot centar Veles, ambulanta pri topilnica Veles. Specijalizacija zavrsil vo 1988 godina i rabotel kako nacalnik na oddelenie po trudova medicina vo Veles i kako pretsedatel na prvostepena i vtorostepena komisija za boleduvanja. So naziv Primarius Dr. Veljo Kalajdziski se zdobil vo 1999 godina. i bil nacalnik i specijalist po trudova medicina vo Poliklinika Zelezara.

Две години работев како специјалист по медицина на труд во Поликлиника “Ремедика” Скопје. Моментално работам како специјалист во Поликлиника Биотек. Автор сум на повеќе од 40 труда и коавтор на преку 20 труда и учеснк на повеќе конгреси во поранешна Југославија и дел надвор од неа. Учесник на 2 проекта по токсикологија со институтот за медицинска биохемија при мед. факултет и клиника за нефрологија – Скопје.

Прим Д-р Вељо Калајџиски 

Биографија

Медицински факултет завршив на медицинскиот факултет во Скопје и се здобив со назив доктор по медицина. Првата моја работа беше како лекар по општа медицина во амбулантите Драчево, Пролет и Бутел. Подоцна работев како доктор по општа медицина и управник во амбуланта “Пожарање” при медицински центар Косовска Витина.

Следното мое искуство го започнав во медицински центар Велес, амбуланта при топилница Велес.

Специјализација завршив 1988 год. и работев како началник на одделение. по трудова медицина во Велес и претседател на прва и втора степена комисија за боледувања.

Прим Д-р Вељо Калајџиски е специјалист по трудова медицина

Прим Д-р Вељо Калајџиски 

Биографија

Медицински факултет завршив на медицинскиот факултет во Скопје и се здобив со назив доктор по медицина. Првата моја работа беше како лекар по општа медицина во амбулантите Драчево, Пролет и Бутел. Подоцна работев како доктор по општа медицина и управник во амбуланта “Пожарање” при медицински центар Косовска Витина.

Следното мое искуство го започнав во медицински центар Велес, амбуланта при топилница Велес.

Специјализација завршив 1988 год. и работев како началник на одделение. по трудова медицина во Велес и претседател на прва и втора степена комисија за боледувања. Со назив примариус се здобив во 1999 год. и бев началник и специјалист по трудова медицина во Поликлиника “Железара”.

 

Две години работев како специјалист по медицина на труд во Поликлиника “Ремедика” Скопје.

Моментално работам како специјалист во Поликлиника Биотек. Автор сум на повеќе од 40 труда и коавтор на преку 20 труда и учеснк на повеќе конгреси во поранешна Југославија и дел надвор од неа. Учесник на 2 проекта по токсикологија со институтот за медицинска биохемија при мед. факултет и клиника за нефрологија – Скопје.