Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Д-р. Емилија Велкова

Доцент Д-р. Емилија Велкова

Доктор специјалист по трансфузиона медицина

Доцент д-р Велкова Емилија, родена на 9.11.1959 во Скопје. Д-р Велкова Емилија е истакната личност со долгогодишно работно искуство во својата област. Д-р Велкова Емилија е автор и коавтор на повеќе од 300 научни трудови, како и трудови печатени во номинирани научни медицински списанија во земјата и во странство.

Доцент Д-р Велкова Емилија е експерт во областа за пренатална дијагностика и имунохематолошки пореметувања кај бремени жени, проблематични пациенти и консултации во врска со појава и интензитет на хемолитична болест на фетус и новородено кај бремени со антиеритроцитни антитела, како и препораки за сигурна трансфузија кај сензибилизирани пациенти и реакции при трансфузии на крв и крвни компоненти кај пациенти.

Доцент Д-р Велкова Емилија, високо образование стекнува на Медицинскиот факултет на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј”, специјализација по Трансфузиона медицина на Медицински факултет при Универзитетот Св. “Кирил и Методиј”. Магистер е по медицински науки во областа Трансфузиона медицина со труд под наслов :„ Имунохематолошка дијагностика на еритроцитната алоимунизација во бременоста и пуерпериумот„ и Доктор на медицински науки во областа Трансфузиона медицина со труд под наслов „ Имунохематолошка дијагностика и менаџмент на алосензибилизациите во тек на бременост кон антигените од Rh крвногрупниот систем.

Д-р Велкова Емилија има големо искуство и со менаџирање на здравствени установи. Од 2013-2017 ја врши должноста Директор на Институтот за трансфузиона медицина на Р. Македонија. Во 2014 е номинирана за член на Европската Комисија за Д-р Велкова Емилија во 2015 година е номинирана за контакт лице за соработка со Здравствена мрежа на Југоисточна Европа, во областа безбедност на крв. Во 2016 година е назначена за експерт во Комитетот на експерти за трансфузија на крв на Советот на Европа/CD-P-TS.

Д-р Велкова Емилија е автор и коавтор на повеќе од 300 научни трудови, како и трудови печатени во номинирани научни медицински списанија во земјата и во странство. Коавтор на книга со меѓународна рецензија“Венска тромбологија”ISBN 978-608-247-677-3, COBISSMK ID 1019783498 (2016); и Автор на учебник “Основи на лабораториска трансфузиона медицина“ Универзитет “Св Кирил и Методија” Медицински факултет (2021).

Во Биотек Поликлиника, можете да го закажете вашиот преглед со Доцент д-р Емилија Велкова за:

Специјалистички консултации за дијагноза, третман, следење и препораки од областа на клиничката трансфузиологија.